Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Usług Komunalny Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
18-400 Łomża

2. Określenie stanowiska:
Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Łomża – pełny etat

3. Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane zarządzanie lub kierunki technicznym,
6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna, programu kosztorysowego),
3. prawo jazdy kat. B,
4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
5. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
6. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
5. Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
6. Określanie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
8. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
9. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
10. Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.

5. Informacja o warunkach pracy:

• Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża nie jest zakładem pracy chronionej,
• Stanowisko urzędnicze kierownicze związane z pracą na terenie Gminy Łomża z klientem jednostki,
• pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w budynku Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
12. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego Gminy Łomża” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża do dnia 30 stycznia 2017r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Dorota Pazik – tel. 86 4737333.

8. Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Łomża.
Nabór odbędzie się w II etapach:
I etap – analiza formalna dokumentów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

 

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 09:31
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 09:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 cze 2018 13:25
Opublikował(a): Sylwia Krajewska
Zaakceptował(a): Sylwia Krajewska
Artykuł był czytany: 929 razy