Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża
http://www.bip.zuk.gminalomza.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Niektóre elementy strony nie mają wdrożonej hierarchii nagłówków - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • możliwość powiększenia liter na stronie
  • wyszukiwarka
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • wyróżniony kontrast odnośników

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt z Panią

Sylwią Krajewską, adres e-mail:
biuro.zuk@gminalomza.pl , telefon: 733 772 977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Prawo do dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Link do strony internetowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża - ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 – 400 Łomża:

Budynek Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża składa się z jednej kondygnacji nadziemnej parter, którą zajmują pomieszczenia Zakładu.

Do budynku prowadzi jedno wejście dwustopniowymi schodami niezabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest przenośna pochylnia na schody umożliwiająca dostanie się do budynku Zakładu. Dostępność tą umożliwia pracownik Zakładu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na drodze wewnętrznej nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się toalety wymagające dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Ściany budynku są skontrastowane w stosunku do posadzek.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników pobliskiego Urzędu Gminy Łomża znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w Zakładzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN)

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania i przesłać go mailem na adres: biuro.zuk@gminalomza.pl.
Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 733-772-977.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 25.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

sporządzili:

Sylwia Chorążewicz

Sylwia Krajewska

Data powstania: czwartek, 25 mar 2021 14:23
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2021 14:27
Opublikował(a): Sylwia Krajewska
Zaakceptował(a): Sylwia Krajewska
Artykuł był czytany: 1671 razy